Download algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden 

State of Brands 
Tappersweg 47C 
2031ET Haarlem 

Kvk nr.:55010806 

Artikel 1: Algemeen 
In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 

leverancier: de leverancier van deze algemene leveringsvoorwaarden; te weten: State of Brands, Tappersweg 47C, 2031 ET te Haarlem; 

koper: de wederpartij van leverancier, handelend ter uitoefening van beroep of bedrijf; 

overeenkomst: de overeenkomst tussen leverancier en koper. 

Producten, zaken, artikelen: alle producten die eigendom zijn van het State of Brands: BOHO, B&L, Charmin’s, Ohlala, Kidz en producten die uit naam van State of Brands wordt verkocht. 

De bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en voor alle overeenkomsten tussen leverancier en koper waarop leverancier deze leveringsvoorwaarden van toepassing heeft verklaard. En al het andere voor zover van deze leveringsvoorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze leveringsvoorwaarden worden jegens koper en eveneens jegens eventuele door leverancier in te schakelen derden bedongen. Bij nietigheid of vernietiging van een of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze leveringsvoorwaarden onverminderd van kracht. Leverancier en koper zullen alsdan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. 

Deze algemene leveringsvoorwaarden worden geaccepteerd geacht op het moment dat de koper de goederen van de leverancier in ontvangst neemt en/of wanneer een afspraak tot koop dan wel mondeling dan wel schriftelijk is genomen door beide partijen en/of wanneer er op welke manier dan ook een order is geplaatst. 

Artikel 2: Aanbiedingen/offertes 
Alle aanbiedingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. 

Alle offertes van leverancier zijn vrijblijvend; zij gelden gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Leverancier is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn inclusief btw, overige heffingen en eventuele verzend-, vervoers-, administratie-, en verpakkingskosten, tenzij anders vermeld. 

Een samengestelde prijsopgave (offerte) verplicht leverancier niet tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet vanzelf voor nabestellingen en op aanbiedingen, uitverkoop, kortingen zit geen garantie. 

Artikel 3: Uitvoering 
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De koper zal alle ter uitvoering van de opdracht redelijkerwijze noodzakelijke gegevens tijdig aan leverancier verstrekken. Bij niet-tijdige verstrekking door koper is leverancier gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten en eventuele kosten van vertraging bij koper in rekening te brengen. Koper vrijwaart leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar zijn. 

Artikel 4: Levering 
Levering geschiedt vanaf magazijn van leverancier, tenzij anders overeengekomen. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat leverancier deze bij hem aflevert of laat afleveren dan wel op het moment waarop deze hem krachtens overeenkomst ter beschikking worden gesteld dan wel bij het plaatsen van een mondelinge of schriftelijke order. Ook indien er tussen het plaatsen van een order door koper en het uitleveren van producten een langere periode zit, blijft de afname verplichting bestaan. Bij weigering van afname of bij onmogelijk maken van aflevering door koper is leverancier gerechtigd de gemaakte kosten voor rekening en risico van koper te laten komen. Indien de producten op voor-order zijn geplaatst is er te allen tijde een afname verplichting, leverancier is niet verplicht te vermelden aan de koper wanneer er sprake is van een voor-order. Indien koper ter uitvoering van de Algemene b2b Leveringsvoorwaarden State of Brands BOHO BIKINI’S – B&L – CHARMIN’S – OHLALA - KIDZ 

overeenkomst gegevens moet verstrekken aan leverancier, vangt de levertijd pas aan nadat koper deze aan leverancier ter beschikking heeft gesteld. Door leverancier opgegeven termijn voor levering is ter indicatie en geen fatale termijn, er kunnen aan levertijden en afspraken omtrent levertijden op geen enkele manier rechten worden ontleend. Indien een vooraf afgegeven levertijd niet gehaald wordt blijft de afname verplichting onverwijld bestaan. Deelleveringen door leverancier zijn toegestaan, zulks ter beoordeling van leverancier. Deelleveringen kunnen afzonderlijk gefactureerd worden. 

Leveringen boven de € 100 gaan aangetekend (via een derde(n) partij), Leveringen onder de € 100 worden verzonden met brievenbus post (via een derde(n) partij) , leverancier behoudt zich het recht om dit aan te passen zonder vermelding aan de koper. Alle risico van verlies of beschadiging tijdens de leveringen zijn volledig op risico van de koper. 

Artikel 5: Reclames 
Koper zal het geleverde bij (af)levering of zo kort mogelijk daarna inspecteren op aantallen en kwaliteit. Zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen drie dagen na levering schriftelijk aan leverancier te worden gemeld. Niet-zichtbare gebreken of tekorten moeten binnen drie weken na ontdekking, uiterlijk echter binnen drie maanden na levering worden gemeld. Reclames schorten de betalingsverplichting van koper niet op. Terugzending van het geleverde kan slechts na schriftelijke toestemming van leverancier. 

Artikel 6: Garantie 
Leverancier garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en dat zij vrij zijn van alle gebreken. Deze garantie geldt gedurende een periode van drie maanden na levering. Deze garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig, onzorgvuldig en of oneigenlijk gebruik. Betreft het geleverde een zaak die door een derde is geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de garanties welke die producent verstrekt. Op uitverkoop en afgeprijsde artikelen zit geen garantie, ook al is dit niet vermeld op de factuur. 

Artikel 7: Prijzen 
Leverancier mag prijsstijgingen doorberekenen aan koper indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan. De door leverancier gehanteerde prijzen zijn exclusief btw, overige heffingen en eventuele administratie-, verzend-, vervoers-, administratie-, en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze additionele kosten berekend de leverancier op de koper door. Er kunnen geen rechten worden ontleent aan eventuele verschrijvingen, druk-, tel- en/of zetfouten, zowel in catalogi, offertes, online, mondeling of op welke wijze dan ook. 

Artikel 8: Betaling 
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van leverancier op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien koper betalingen langer dan 30 dagen niet heeft voldaan en/of het cumulatieve geldelijke opeisbare bedrag meer dan € 750 betreft, heeft leverancier het recht na leveringen, bestellingen en reparaties niet in behandeling te nemen en zijn de vorderingen van leverancier op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien de koper betalingen langer dan 30 heeft openstaan is de leverancier gerechtigd zonder overleg het dossier uit handen te geven aan een derde partij. 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud 
Alle door leverancier geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat de koper alle verplichtingen uit alle met leverancier gesloten overeenkomsten is nagekomen. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade en diefstal. 

Alle door de leverancier geleverde zaken welke nog niet geldelijk voldaan zijn vallen buiten alle faillissement situaties en dienen bij een faillissement direct worden geretourneerd aan de leverancier. Indien er na terugzending nog een schuld over blijft zal deze vallen onder het faillissement. 

Artikel 10: Aansprakelijkheid 
De aansprakelijkheid voor gebrekkige, geleverde zaken jegens koper is beperkt tot de garantie zoals voornoemd. 

Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot ten hoogste de voor de gebrekkige zaak bij koper in rekening gebrachte vergoeding, met een maximum van honderd euro. De aansprakelijkheid is in elk geval gemaximeerd tot Algemene b2b Leveringsvoorwaarden State of Brands BOHO BIKINI’S – B&L – CHARMIN’S – OHLALA - KIDZ 

het bedrag dat in het betreffende geval door de assuradeur van leverancier wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. 

Artikel 11: Risico-overgang 
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment dat deze in de macht van koper of een derde(n) partij worden gebracht. Onder een derde(n) partij wordt bijvoorbeeld een pakketdienst en postverzorging verstaan. Zie ook artikel 4: Levering 

Artikel 12: Geschillen 
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. De rechter in de vestigingsplaats van leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Op elke overeenkomst tussen leverancier en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 13: Overige bepalingen 
Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Haarlem. 

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 

Deze algemene leveringsvoorwaarden worden geaccepteerd geacht op het moment dat de koper de goederen van de leverancier in ontvangst neemt en/of wanneer een afspraak tot koop dan wel mondeling dan wel schriftelijk is genomen door beide partijen en/of wanneer er op welke manier dan ook een order is geplaatst.