Download general terms and conditions

Artikel 1: Algemeen
In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
leverancier: de leverancier van deze algemene leveringsvoorwaarden; te weten: State of Brands, Tappersweg 47C, 2031 ET te Haarlem;
koper: de wederpartij van leverancier, handelend ter uitoefening van beroep of bedrijf;
overeenkomst: de overeenkomst tussen leverancier en koper.
Producten: alle producten die eigendom zijn van het State of Brands: Ohlala, BOHO, Charmin’s, Achilles, B&L, Lovely Amsterdam, Kidz, Beau Republic en Lady Lou.
 
De bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en voor alle overeenkomsten tussen leverancier en koper waarop leverancier deze leveringsvoorwaarden van toepassing heeft verklaard. Een en ander voor zover van deze leveringsvoorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze leveringsvoorwaarden worden jegens koper en eveneens jegens eventuele door leverancier in te schakelen derden bedongen. Bij nietigheid of vernietiging van een of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze leveringsvoorwaarden onverminderd van kracht. Leverancier en koper zullen alsdan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Deze algemene leveringsvoorwaarden worden geaccepteerd geacht op het moment dat de koper de goederen van de leverancier in ontvangst neemt en/of wanneer een afspraak tot koop dan wel mondeling dan wel schriftelijk is genomen door beide partijen.
 
Artikel 2: Aanbiedingen/offertes
Alle aanbiedingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
Alle offertes van leverancier zijn vrijblijvend; zij gelden gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Leverancier is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn inclusief btw, overige heffingen en eventuele verzend-, vervoers-, administratie-, en verpakkingskosten, tenzij anders vermeld.
Een samengestelde prijsopgave (offerte) verplicht leverancier niet tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet vanzelf voor nabestellingen.
 
Artikel 3: Uitvoering
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De koper zal alle ter uitvoering van de opdracht redelijkerwijze noodzakelijke gegevens tijdig aan leverancier verstrekken. Bij niet-tijdige verstrekking door koper is leverancier gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten en eventuele kosten van vertraging bij koper in rekening te brengen. Koper vrijwaart leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar zijn.
 
Artikel 4: Levering
Levering geschiedt vanaf magazijn van leverancier, tenzij anders overeengekomen.  Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat leverancier deze bij hem  aflevert (of laat afleveren) dan wel op het moment waarop deze hem krachtens overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Bij weigering van afname of bij onmogelijk maken van aflevering door koper is leverancier gerechtigd de gemaakte kosten voor rekening en risico van koper te  laten komen.  Indien koper ter uitvoering van de overeenkomst gegevens moet verstrekken aan leverancier, vangt de levertijd pas aan nadat koper deze aan leverancier ter beschikking heeft gesteld. Door leverancier opgegeven termijn voor levering is ter indicatie en geen fatale termijn. Deelleveringen door leverancier zijn toegestaan, zulks ter beoordeling van leverancier. Deelleveringen kunnen afzonderlijk gefactureerd worden. Leveringen boven de € 100 gaan aangetekend, Leveringen onder de € 100 worden verzonden met brievenbus post op risico van de koper.
 
Artikel 5: Reclames
Koper zal het geleverde bij (af)levering of zo kort mogelijk daarna inspecteren op aantallen en kwaliteit. Zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen drie dagen na levering schriftelijk aan leverancier te worden gemeld. Niet-zichtbare gebreken of tekorten moeten binnen drie weken na ontdekking, uiterlijk echter binnen drie maanden na levering worden gemeld.Reclames schorten de betalingsverplichting van koper niet op. Terugzending van het geleverde kan slechts na schriftelijke toestemming van leverancier.
 
Artikel 6: Garantie
Leverancier garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en dat zij vrij zijn van alle gebreken. Deze garantie geldt gedurende een periode van drie maanden na levering. Deze garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig, onzorgvuldig en of oneigenlijk gebruik. Betreft het geleverde een zaak die door een derde is geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de garanties welke die producent verstrekt.
 
Artikel 7: Prijzen
Leverancier mag prijsstijgingen doorberekenen aan koper indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan.De door leverancier gehanteerde prijzen zijn exclusief btw, overige heffingen en eventuele administratie-, verzend-, vervoers-, administratie-, en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze additionele kosten berekend de leverancier op de koper door.
 
Artikel 8: Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van leverancier op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien koper betalingen langer dan 45 dagen niet heeft voldaan, heeft leverancier het recht na leveringen, bestellingen en reparaties niet in behandeling te nemen.
 
Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
Alle door leverancier geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat de koper alle verplichtingen uit alle met leverancier gesloten overeenkomsten is nagekomen. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade en diefstal.
 
Artikel 10: Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid voor gebrekkige, geleverde zaken jegens koper is beperkt tot de garantie zoals voornoemd.
Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot ten hoogste de voor de gebrekkige zaak bij koper in rekening gebrachte vergoeding, met een maximum van tweehonderd euro. De aansprakelijkheid is in elk geval gemaximeerd tot het bedrag dat in het betreffende geval door de assuradeur van leverancier wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten.

Artikel 11: Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment dat deze in de macht van koper of van (een) door koper aan te wijzen derde(n) worden gebracht. Zie artikel 4: Levering
 
Artikel 12: Geschillen
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. De rechter in de vestigingsplaats van leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Op elke overeenkomst tussen leverancier en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 
Artikel 13: Overige bepalingen
Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Haarlem.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.Deze leveringsvoorwaarden zijn gelezen en geaccepteerd door de koper door aanvaarding en betaling van de levering.